joomla 1.6

Tlačiť

O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Naša SMŠ je zriadená na Fándlyho ul. 21 v Senci.

Zriaďovateľka a riaditeľka SMŠ: Iveta Alfonzová

SMŠ začala písať svoju históriu 01. 09. 1994 a bola zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR o zaradení našej MŠ do siete súkromných škôl a na základe Zriaďovacej listiny ako 9. súkromná MŠ na Slovensku.

Súkromná materská škola v Senci s akreditáciou Ministerstva školstva SR.

V našej MŠ je výchovným jazykom slovenský jazyk. SMŠ pôsobí v rodinnom domčeku, kde sú 2 útulne zariadené triedy, spálňa, jedáleň, kuchyňa, šatňa, riaditeľňa a sociálne zariadenie. Vonkajšie priestory MŠ tvorí školská záhrada s pieskoviskom, hojdačkami, bezpečnostnou hracou plochou, basketbalovým košom, viacúčelovými preliezkami a šmýkalkami.

SMŠ navštevuje 34 detí vo veku 2,5-6 rokov, ktoré sú rozdelené do 2 tried. SMŠ má celodennú prevádzku od 7,00 – 17,30 hod. O svojich zverencov sa starajú kvalifikované pedagogické pracovníčky, ktorých láskavý prístup a porozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí, kde deti každý deň prichádzajú s úsmevom a očakávaním. Našim hlavným cieľom je rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa, pomáhať mu v poznávaní sveta a seba samého tak, aby sa vzdelaním a výchovou stávalo samostatným človekom, zodpovedným za seba a za okolitý svet. Snažíme sa priblížiť domácemu prostrediu, z ktorého dieťa prichádza.

Šťastné deti a spokojnosť rodičov sú našou prioritou.

Kapacita školy je 34 detí.

Deti sú rozdelené do 2 tried:

1. trieda: 2,5 - 3 ročné deti

2. trieda: 4 – 6 ročné deti

Prevádzka:

Naša MŠ má celodennú prevádzku v pracovných dňoch (od septembra do júla) od 7,00 hod. do 17,30 hod. V mesiaci august je prevádzka v MŠ prerušená.

Zápis a prijímanie detí do SMŠ:

Deti sa do SMŠ prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci február, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy na základe žiadosti potvrdenej pediatrom a následného rozhodnutia riaditeľstva o prijatí dieťaťa do SMŠ a podpísania Zmluvy o poskytovaní predprimárneho vzdelávania.

Cenník:

Školné na 1 mesiac je 230,- EUR. Školné nezahŕňa stravné.

Poskytujeme zľavy pre súrodencov a rodičov - samoživiteľov. Tiež poskytujeme zľavy pri poldennej dochádzke.

V školnom je zahrnutá: výchovno–vzdelávacia činnosť, výučba anglického jazyka, krúžky,

výlety, divadelné predstavenia, koncerty a rôzne iné aktivity poriadané SMŠ.


Súkromná MŠ poskytuje:

- predprimárne vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom Jazykoškola

- preferovanie individuálneho prístupu k ďeťom

- skupinovú práca s malým počtom detí

- hravé oboznamovanie so základmi AJ

- prácu detí s počítačom s edukačnými programami

- malý počet detí na triedach - nízka chorobnosť

- starostlivosť o zdravie dieťaťa , vytváranie zdravého životného štýlu, plnenie projektu "Zdravé dieťa"

v protialergickom prostredí-protialergické paplóny, protialergické matrace, využívanie soľnej lampy

a ionizujúceho prístroja Therapy Air iON, ktorý vzduch v MŠ filtruje, čistí, obohacuje o záporné ionty

a eliminuje baktérie, vírusy, prach a škodlivé látky v prostredí

- parterský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho, chrániť a akceptovať

- intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ, získanie osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní

- predprimárne vzdelávanie detí kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami

- spoluprácu so psychológom , logopédom, rodičmi a stomatológom - 2 x do roka absolvujeme s deťmi

preventívne prehliadky

- každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita

a osobnosť dieťaťa

- rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie, divadlá, koncerty...

- krúžkovú činnosť

Náš cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia."

Prečo má naša SMŠ názov "DETSKÝ SEN"?

V našej škôlke sa sny detí a ich rodičov stávajú skutočnosťou!!!

TEŠÍME SA NA KAŽDÉ DIEŤA A UŽ TERAZ VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU.

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

Na základe rozhodnutia
hlavného hygienika 
a záverov
Ústredného krízového štábu,
ktoré je zapríčinené
šírením respiračného ochorenia
vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19,
bude škôlka zatvorená
do odvolania.


25 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?


Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

ZÁPIS

do SMŠ
na školský rok
2020-2021
sa koná v dňoch
od 1.5.- 31.5.2020
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

- žiadosť vypíšte
a môžete ju poslať nasledovne:

- elektronicky
(vyplnenú žiadosť je potrebné
vytlačiť, podpísať zákonným
zástupcom dieťaťa
a poslať naskenovanú
príp. odfotografovanú)

- poštou na: SMŠ Detský sen,
Fándlyho 21, 90301 Senec,

- osobne vhodiť do schránky
pri vchode do SMŠ
(ak nemáte možnosť ju potvrdiť
u lekára, môžete ju poslať
bez potvrdenia od lekára)

- informácia o prijatí
resp. neprijatí dieťaťa do MŠ
bude zákonným zástupcom
doručená do 30.06.2020.

Mrzí nás, že sa nemôžeme
vzhľadom k výskytu COVID-19
stretnúť osobne, 
porozprávať sa s vami
a poukazovať priestory SMŠ, 
lebo zdravie všetkých je cenné.
Ale hneď ako to situácia dovolí,
budeme radi, keď sa osobne stretneme.


Bližšie informácie

na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.