joomla 1.6

Tlačiť

CIELE A ZAMERANIE SMŠ

 

Cieľom výchovy a vzdelávania v našej SMŠ je:

1. Dosiahnuť u detí v rámci predprimárneho vzdelávania optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

2. Rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku a jeho spôsobilosti nielen vo vzťahu k školskej pripravenosti, ale aj vo vzťahu k pripravenosti na život vôbec v duchu tvorivo – humanistickej výchovy

3. Snažiť sa, aby dieťa pochopilo, porozumelo danej kultúre v ktorej existuje a súčasne aby bolo spôsobilé používať kultúrne znaky, symboly a nástroje pre potreby vlastného sebauplatnenia a prežitia plnohodnotného a zmysluplného života

4. Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, najmä využitím hrového a učebného potenciálu detí

 

Zameranie školy:

1. Výučba anglického jazyka

- získať základné zručnosti pre komunikáciu v cudzom jazyku

- prostredníctvom správne volených prostriedkov, foriem a metód oboznámiť deti hravou formou s cudzím jazykom, rozvíjať ich slovnú zásobu v rámci vybraných tém a komunikačných situácií súvisiacich najmä s ich životom v rodine, MŠ a ich činnosťami

- dbať, aby výučba cudzieho jazyka bola zaujímavou činnosťou a aby deti nenásilným a hravým spôsobom nadobudli čo najviac vedomostí.

2. Starostlivosť o zdravie dieťaťa, vytváranie zdravého životného štýlu

- vytvoriť optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí

- posilňovať starostlivosť o vlastné zdravie, utvárať schopnosť ochrany pred chorobami, úrazmi závislosťami

- postupne chápať význam zdravej výživy pre zdravie človeka ako súčasť návykov zdravého životného štýlu

- rôznymi pohybovými aktivitami zvyšovať fyzickú a psychickú odolnosť a vytvárať súlad človeka s prírodou (škola v prírode, plavecký výcvik, pobyty v prírode...)

- v spolupráci s rodičmi pôsobiť na duchovný rast dieťaťa, napomáhať nadobúdaniu sebavedomia a duševnej rovnováhy

- dodržiavať pitný režim

- plniť projekt „Zdravé dieťa"

- vštepovať deťom návyky zdravého životného štýlu, viesť ich k ochrane svojho zdravia, zvyšovaniu odolnosti voči chorobám, k rozvoju fyzickej zdatnosti a psychickej vyrovnanosti.

- vytvárať priaznivú sociálno - emocionálnu atmosféru pre zdravý vývoj dieťaťa.

- rozvíjať špecifické pohybové zručnosti v rámci predplaveckej prípravy

3. Sociálno – humanistická výchova

- vychovávať deti v duchu humanizmu, ľudských práv, prehlbovať poznatky o ľudských hodnotách

- prostredníctvom hry formovať prosociálne a asertívne správanie ako spôsob humánneho presadzovania a obhajovania záujmov, postojov a názorov v procese komunikácie

- rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, snahu chápať ho, chrániť, radiť mu, pomáhať a akceptovať

- podnecovať všestrannú aktivitu dieťaťa, možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať, podporovať tvorivosť a sebavedomie

- uplatňovať pozitívnu motiváciu spojenú s prejavmi uznania a dôvery

- rozvíjať zdravú sebaúctu a sebavedomie ako kľúč k celoživotnému osobnostnému rastu dieťaťa

4. Environmentálna výchova

- prostredníctvom pozorovania a praktických činností detí, viesť deti chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej i neživej prírode

- podnecovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania alebo ničenia prírody

- v spolupráci s rodičmi a verejnosťou podporovať úspešnosť enviromentálnej výchovy

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

Na základe rozhodnutia
hlavného hygienika 
a záverov
Ústredného krízového štábu,
ktoré je zapríčinené
šírením respiračného ochorenia
vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19,
bude škôlka zatvorená
do odvolania.


25 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?


Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

ZÁPIS

do SMŠ
na školský rok
2020-2021
sa koná v dňoch
od 1.5.- 31.5.2020
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

- žiadosť vypíšte
a môžete ju poslať nasledovne:

- elektronicky
(vyplnenú žiadosť je potrebné
vytlačiť, podpísať zákonným
zástupcom dieťaťa
a poslať naskenovanú
príp. odfotografovanú)

- poštou na: SMŠ Detský sen,
Fándlyho 21, 90301 Senec,

- osobne vhodiť do schránky
pri vchode do SMŠ
(ak nemáte možnosť ju potvrdiť
u lekára, môžete ju poslať
bez potvrdenia od lekára)

- informácia o prijatí
resp. neprijatí dieťaťa do MŠ
bude zákonným zástupcom
doručená do 30.06.2020.

Mrzí nás, že sa nemôžeme
vzhľadom k výskytu COVID-19
stretnúť osobne, 
porozprávať sa s vami
a poukazovať priestory SMŠ, 
lebo zdravie všetkých je cenné.
Ale hneď ako to situácia dovolí,
budeme radi, keď sa osobne stretneme.


Bližšie informácie

na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.