Tlačiť

Krúžková činnosť a doplňujúce edukačné aktivity

ROZVRH HODÍN


ANGLICKÝ JAZYK

trieda: VČIELKY

denne

trieda: ŽABKY

denne

PREDŠKOLÁČIK

Pondelok: 13,30 – 14,30 hod.

/iba predškoláci/

HAMKY – MŇAMKY

Utorok: 13,00 – 14,30 hod.

/iba predškoláci – rok pred nástupom do ZŠ/

TVORIVÉ DIELNE

Štvrtok: 13,00 – 14,30 hod.

/iba predškoláci – rok pred nástupom do ZŠ/

HUDOBNO-POHYBOVÉ CVIČENIE

Piatok: 08,15 – 09,00 hod.

/deti z II.tr. = VČIELKY /

POHYB HROU

Piatok: 09:45 - 10:30 hod.

/deti z II.tr. = VČIELKY/


Organizácia krúžkovej činnosti a doplňujúcich edukačných aktivít

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením ped. zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné ped. zamestnankyne a kvalifikovaní lektori. Krúžková činnosť sa organizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu v popoľudňajších hodinách.

Krúžky:

Tvorivé dielne-1x do týždňa predškoláci

Hamky – mňamky-1x do týždňa predškoláci

Predškoláčik - príprava do ZŠ-1x do týždňa predškoláci

Doplňujúce edukačné aktivity:

Výučba AJ-denne I.tr. + II.tr.

Hudobno-pohybové cvičenie – TANEČNÝ KURZ -1x do týždňa II.tr.

Pohyb hrou - 1x do týždňa II.tr.


Ostatné aktivity:

Plavecký výcvik-1x za školský rok – 5 dní

Škola v prírode-1x za školský rok – 5 dní

V priebehu roka organizujeme pre deti divadelné predstavenia, výlety, športové aktivity, exkurzie, Mikulášske predstavenie, Vianočnú besiedka, Karneval, besiedku ku Dňu matiek, rozlúčku s predškolákmi, oslavu MDD.....