Zápis na šk. rok 2024/2025

Zápis do SMŠ na šk. rok 2024/2025

sa bude konať

od 01.05.2024 – do 31.05.2024

Svoje dieťa môžete zapísať do SMŠ na šk. rok 2024/2025 aj v inom čase po dohode na tel.č. 0903 693 894. Taktiež v prípade záujmu o obhliadku SMŠ si treba termín vopred telefonicky dohodnúť.

V prípade vášho záujmu o našu SMŠ, je potrebné vytlačiť a vypísať žiadosť o prijatie, dať ju potvrdiť pediatrovi a doručiť do SMŠ. V prípade, že navštevuje dieťa nejakého špecialistu, alebo má nejaké zdravotné obmedzenia, je potrebné doložiť aj potvrdenie od špecialistu.

K žiadosti si vytlačte aj prílohu č.1, alebo prílohu č.2, podľa toho, ktorá príloha sa týka vašej rodinnej situácie.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy (1. mája – 31. mája 2024)
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (1. mája – 31. mája 2024)
  • mailom na mailovú adresu: info@detsky-sen.sk
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy (1. mája – 31. mája 2024)

§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente ) v znení neskorších predpisov

  • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom(1. mája – 31. mája 2024)

Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014)

alebo osobne (v priestoroch Súkromnej materskej školy na Fándlyho 21 v Senci ).

06.5.- 10.5.2024 v čase od 09,00 – 10,30 hod.

13.5.- 17.5.2024 v čase od 15,00 – 17,00 hod.

20.5. – 24.5.2024 v čase od 09,00 – 10,30 hod.

27.5.- 31.5.2024 v čase od 15,00 -17,30 hod.

1.  Zákonné podmienky

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie sa týka detí, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2024.
  2. Následne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 štyri roky.
  3. Materská škola ďalej prijíma deti od 2,5 roka– v rámci svojich kapacitných možností.

O prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024.