Cieľom výchovy a vzdelávania v našej SMŠ je:

1. Dosiahnuť u detí v rámci predprimárneho vzdelávania optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

2. Rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku a jeho spôsobilosti nielen vo vzťahu k školskej pripravenosti, ale aj vo vzťahu k pripravenosti na život vôbec v duchu tvorivo – humanistickej výchovy

3. Snažiť sa, aby dieťa pochopilo, porozumelo danej kultúre v ktorej existuje a súčasne aby bolo spôsobilé používať kultúrne znaky, symboly a nástroje pre potreby vlastného sebauplatnenia a prežitia plnohodnotného a zmysluplného života

4. Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, najmä využitím hrového a učebného potenciálu detí

Zameranie školy:

1. Výučba anglického jazyka

– získať základné zručnosti pre komunikáciu v cudzom jazyku

– prostredníctvom správne volených prostriedkov, foriem a metód oboznámiť deti hravou formou s cudzím jazykom, rozvíjať ich slovnú zásobu v rámci vybraných tém a komunikačných situácií súvisiacich najmä s ich životom v rodine, MŠ a ich činnosťami

– dbať, aby výučba cudzieho jazyka bola zaujímavou činnosťou a aby deti nenásilným a hravým spôsobom nadobudli čo najviac vedomostí.

2. Starostlivosť o zdravie dieťaťa, vytváranie zdravého životného štýlu

– vytvoriť optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí

– posilňovať starostlivosť o vlastné zdravie, utvárať schopnosť ochrany pred chorobami, úrazmi závislosťami

– postupne chápať význam zdravej výživy pre zdravie človeka ako súčasť návykov zdravého životného štýlu

– rôznymi pohybovými aktivitami zvyšovať fyzickú a psychickú odolnosť a vytvárať súlad človeka s prírodou (škola v prírode, plavecký výcvik, pobyty v prírode…)

– v spolupráci s rodičmi pôsobiť na duchovný rast dieťaťa, napomáhať nadobúdaniu sebavedomia a duševnej rovnováhy

– dodržiavať pitný režim

– plniť projekt „Zdravé dieťa“

– vštepovať deťom návyky zdravého životného štýlu, viesť ich k ochrane svojho zdravia, zvyšovaniu odolnosti voči chorobám, k rozvoju fyzickej zdatnosti a psychickej vyrovnanosti.

– vytvárať priaznivú sociálno – emocionálnu atmosféru pre zdravý vývoj dieťaťa.

– rozvíjať špecifické pohybové zručnosti v rámci predplaveckej prípravy

3. Sociálno – humanistická výchova

– vychovávať deti v duchu humanizmu, ľudských práv, prehlbovať poznatky o ľudských hodnotách

– prostredníctvom hry formovať prosociálne a asertívne správanie ako spôsob humánneho presadzovania a obhajovania záujmov, postojov a názorov v procese komunikácie

– rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, snahu chápať ho, chrániť, radiť mu, pomáhať a akceptovať

– podnecovať všestrannú aktivitu dieťaťa, možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať, podporovať tvorivosť a sebavedomie

– uplatňovať pozitívnu motiváciu spojenú s prejavmi uznania a dôvery

– rozvíjať zdravú sebaúctu a sebavedomie ako kľúč k celoživotnému osobnostnému rastu dieťaťa

4. Environmentálna výchova

– prostredníctvom pozorovania a praktických činností detí, viesť deti chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej i neživej prírode

– podnecovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania alebo ničenia prírody

– v spolupráci s rodičmi a verejnosťou podporovať úspešnosť enviromentálnej výchovy