O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Naša SMŠ je zriadená na Fándlyho ul. 21 v Senci.

Zriaďovateľka a riaditeľka SMŠ:

Iveta Alfonzová

SMŠ píše svoju históriu od 01. 09. 1994 a je zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR o zaradení našej MŠ do siete súkromných škôl a na základe Zriaďovacej listiny ako 9. súkromná MŠ na Slovensku.

Súkromná materská škola v Senci s akreditáciou Ministerstva školstva SR.

V našej MŠ je výchovným jazykom slovenský jazyk. Pôsobíme v rodinnom domčeku, kde sú 2 útulne zariadené triedy, spálňa, jedáleň, kuchyňa, šatňa, riaditeľňa a sociálne zariadenie. Vonkajšie priestory MŠ tvoria: školská záhrada s pieskoviskom, hojdačkami, bezpečnostnou hracou plochou, basketbalovým košom, viacúčelovými preliezkami a šmýkačkami.

Kapacita je 34 detí vo veku 2,5-6 rokov, tie sú rozdelené do 2 tried. Máme celodennú prevádzku od 7,00 – 17,30 hod. O vaše deti sa stará kvalifikovaný pedagogický personál, ktorého láskavý prístup a porozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí, kde deti každý deň prichádzajú s úsmevom a očakávaním. Našim hlavným cieľom je rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa, pomáhať mu v poznávaní sveta a seba samého tak, aby sa vzdelaním a výchovou stávalo samostatným človekom, zodpovedným za seba a za okolitý svet. Snažíme sa priblížiť domácemu prostrediu, z ktorého dieťa prichádza.

Šťastné deti a spokojnosť rodičov sú našou prioritou.

Kapacita školy je 34 detí.

Deti sú rozdelené do 2 tried:

1. trieda: 2,5 – 3 ročné deti

2. trieda: 4 – 6 ročné deti

Prevádzka:

Naša MŠ má celodennú prevádzku v pracovných dňoch (od septembra do júla)

od 7,00 hod. do 17,30 hod.

V mesiaci august je prevádzka v MŠ prerušená.

Zápis a prijímanie detí do SMŠ:

Deti sa do SMŠ prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci MÁJ, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy na základe žiadosti potvrdenej pediatrom a následného rozhodnutia riaditeľstva o prijatí dieťaťa do SMŠ a podpísania Zmluvy o poskytovaní predprimárneho vzdelávania.

Cenník:

Školné na 1 mesiac je 350,- EUR. Školné nezahŕňa stravné.

Stravná jednotka je 4,00€ / 1 deň. /desiata, obed, olovrant /

Poskytujeme zľavy pre súrodencov. Tiež poskytujeme zľavy pri poldennej dochádzke.

V školnom je zahrnuté:

 výchovno–vzdelávacia činnosť, výučba anglického jazyka, krúžky, výlety, divadelné predstavenia, koncerty a rôzne iné aktivity poriadané SMŠ.

Súkromná MŠ poskytuje:

– predprimárne vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom Jazykoškola

– preferovanie individuálneho prístupu k ďeťom

– skupinovú práca s malým počtom detí

– hravé oboznamovanie so základmi AJ

– prácu detí s počítačom s edukačnými programami

– malý počet detí na triedach – nízka chorobnosť

– starostlivosť o zdravie dieťaťa , vytváranie zdravého životného štýlu, plnenie projektu „Zdravé dieťa“

v protialergickom prostredí-protialergické paplóny, protialergické matrace, využívanie soľnej lampy

a ionizujúceho prístroja Therapy Air iON, ktorý vzduch v MŠ filtruje, čistí, obohacuje o záporné ionty

a eliminuje baktérie, vírusy, prach a škodlivé látky v prostredí

– parterský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho, chrániť a akceptovať

– intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ, získanie osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní

– predprimárne vzdelávanie detí kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami

– spoluprácu so psychológom , logopédom, rodičmi a stomatológom – 2 x do roka absolvujeme s deťmi

preventívne prehliadky

– každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita

a osobnosť dieťaťa

– rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie, divadlá, koncerty…

– krúžkovú činnosť

Náš cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia.“

Prečo má naša SMŠ názov „DETSKÝ SEN“?

V našej škôlke sa sny detí a ich rodičov stávajú skutočnosťou!!!

TEŠÍME SA NA KAŽDÉ DIEŤA A UŽ TERAZ VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU.