Názov občianskeho združenia : PLNÍME VAŠE SNY

Sídlo občianskeho združenia : Fándlyho 21, 903 01 Senec
Združenie PLNÍME VAŠE SNY je dobrovoľné združenie pedagogickýchpracovníkov a rodičov detí ako aj iných fyzických osôb a právnickýchosôb so záujmom o podporu rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnycha športových aktivít detí v predškolskom zariadení Súkromná materskáškola, Fándlyho 21 v Senci a so záujmom o problematiku rozvoja vzdelávania,kultúrnych a športových aktivít detí, mládeže a dospelých na územíSlovenskej republiky a problematiku zdravého životného štýlu a osobného rozvoja.

Ciele a činnosti :– podpora rozvoja výchovy, vzdelávania, kultúrnych a športových aktivítdetí v predškolskom zariadení Súkromná materská škola, Fándlyho 21 v Senci- podporovať výchovu a vzdelávanie detí a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v SMŠ- napomáhať pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov SMŠ- finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, hračiek a literatúry v SMŠ- finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia SMŠ – triedy, dvora- finančne podporovať nákup digitálnej techniky, výučbových počítačových programov, zabezpečovaťsoftwarové vybavenie výpočtovej techniky v SMŠ- finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít a krúžkovejčinnosti pre deti materskej školy- poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, školu v prírode,plavecký výcvik, kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity- organizovať a finančne podporovať kultúrne podujatia, športové súťaže a aktivity pre deti, mládež a dospelých- podporovať a financovať vzdelávanie rodičov detí formou poradenstva, seminárov, workshopov- podporovať odborný rast pedagogických pracovníkov, zabezpečiť prednáškovú činnosť odborníkov,lektorské a poradenské služby, finančne zabezpečovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov.- organizovať krúžkovú činnosť pre detiĎakujeme za prejavenú podporu poskytnutím 2% dane zo zaplatenej dane.Názov: PLNÍME VAŠE SNYForma: Občianske združenieRok registrácie: 2018IČO: 51179083Sídlo:Ulica: Fándlyho 2177/21Mesto: SenecPSČ: 903 01Okres: SenecBankový účet:Slovenská sporiteľňa, a.s.SK18 0900 0000 0051 5171 1195